HOOFTRAX TRAVAPPENS ALLMÄNNA VILLKOR

Välkommen till HoofTrax Travappen!
HoofTrax Travappen har som syfte att vara ett kommunikationsverktyg mellan trav- och galopptränare och dess hästägare, samt fungera som informationskanal för hästsportintresserade.

HoofTrax Travappen är ett varumärke som representerar detta kommunikationsverktyg. Applikationen och varumärket ägs av Flack Invest AB, organisationsnummer 556756-4413.

HoofTrax Travappen erbjuder sina tjänster till dig som Användare enligt följande allmänna villkor.

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR
När Användaren registrerar ett abonnemang bekräftar denne att villkoren godtas och att Användaren uppfyller tillhörande krav för medlemskap.

De allmänna villkoren gäller för samtliga funktioner och dokumentation som Användaren får tillgång till i HoofTrax Travappen.

HoofTrax Travappen förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren för medlemskapet när som helst utan skyldighet att meddela användaren. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner användaren dessa ändringar automatiskt. Användaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad avseende gällande allmänna villkor och bör läsa igenom dessa regelbundet.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
HoofTrax Travappen tillhandahåller tre olika Användartyper: Tränare, Ägare och Följare. För att få tillgång till de tjänster respektive användartyp innebär krävs ett medlemskap/abonnemang hos HoofTrax Travappen.

3. TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING
Användaren får inte använda dokumentation, funktioner eller annat material som denne får tillgång till i HoofTrax Travappen i en kommersiell verksamhet som, direkt eller indirekt, konkurrerar med HoofTrax Travappen, eller i annat kommersiellt syfte.

Användaren förbinder genom sitt medlemskap att inte skapa och/eller sprida felaktig information via HoofTrax Travappen.

Medlemskapet är personligt och flera personer får inte dela på samma konto. Användaren ansvarar också för de handlingar som görs under Användarens konto.

Den e-postadress och det telefonnummer till vilka medlemskapet är kopplat måste vara personligt och ej utställd till en allmän e-postadress hos tex Användarens eventuella företag. Användarnamn och lösenord (Inloggningsuppgifter) för användning av HoofTrax Travappen är personliga och får endast användas av användaren personligen. Användaren åtar sig att inte avslöja användarnamn och lösenord till annan part.

Om Användaren får kännedom om att inloggningsuppgifterna kommit utomstående till del skall Användaren omgående byta lösenord.

4. RÄTTIGHETER
Samtliga immateriella rättigheter och tillgångar som omfattas av och ingår i tjänsterna på HoofTrax Travappen, och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa såsom programvara, utformning av gränssnitt, och systemarkitektur och design tillhör HoofTrax Travappen och får ej användas av Användaren i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i tjänsten, eller som uttryckligen anges i dessa villkor.

Under inga omständigheter förvärvar Användaren eller tredje man några immateriella rättigheter till tjänsten, till den programvara eller de tekniska lösningar som används i tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av HoofTrax Travappen.

Användaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när Användaren använder sig av informationen som tillhandahålls via tjänsten HoofTrax Travappen.

Användaren erhåller genom detta medlemskap ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller sprida, överföra, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållits av HoofTrax Travappen.

HoofTrax Travappen har rätt att använda all information som registreras, tillförs och används i appen, såsom textinformation, bilder, ljudfiler m.m. på det sätt HoofTrax Travappen önskar. HoofTrax Travappen har således fulla rättigheter till det material och den information som uppladdas till och anges i appen.

Användaren har enbart rätt att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning eller utskrift i den utsträckning detta är tillåtet enligt upphovsrättslagen. Elektronisk bearbetning i form av t ex indexering och/eller databaslagring är förbjuden. Användaren har inte rätt att till annan part förmedla, sälja eller mångfaldiga informationen ingående i textmaterial, foton, andra bilder eller annat verk.

5. TILLGÄNGLIGHET
HoofTrax Travappen är normalt tillgänglig via mobil applikation och Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgängligheten är inte alltid övervakad och HoofTrax Travappen kan således ej garantera att tjänsterna tillhandahållna av HoofTrax Travappen är fria från avbrott, fel eller störningar.

HoofTrax Travappen har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovannämnda tillgänglighet, om HoofTrax Travappen anser detta vara nödvändigt av tekniska, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Användaren är också medveten om och bekräftar Användarens möjlighet att bereda sig tillträde till applikation och/eller Internet inte kan garanteras av HoofTrax Travappen, och att HoofTrax Travappen inte ansvarar för bristfälligheter i Användarens egna Internetanslutningar eller utrustning.

6. RÄTTELSE AV FEL
HoofTrax Travappen skall åtgärda fel eller brister på ett sätt HoofTrax Travappen finner lämpligt.

HoofTrax Travappen strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. HoofTrax Travappen lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess riktighet eller beskaffenhet i övrigt. Användare av applikationen och/eller webbplatsen har inte rätt att gentemot HoofTrax Travappen göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

7. ÄNDRING AV TJÄNSTERNA PÅ HOOFTRAX TRAVAPPEN
Tjänsterna på HoofTrax Travappen kommer löpande att uppdateras och vidareutvecklas. HoofTrax Travappen har därför rätt att när som helst utföra ändringar i tjänsterna. Sådana ändringar kan avse rutinerna för drift, tekniska system, uppdateringar av teknisk data, designförändringar eller liknande.

8. PRISER
HoofTrax Travappen är i nuläget gratis att både ladda ner och använda som medlem/abonnent.

HoofTrax Travappen har rätt att när som helst göra ändringar i prissättningen och frångå modellen med gratis nedladdning och gratis medlemskap/abonnemang. Vid varje sådan ändring ska HoofTrax Travappen informera användaren skriftligen senast 1 månad innan ändringen träder i kraft. Användaren har då möjlighet att avsluta sitt medlemskap kostnadsfritt innan den dagen då ändringen träder i kraft.

9. REKLAMATION
Användaren skall, för att kunna göra gällande ersättningsanspråk, reklamera utan dröjsmål från det att Användaren blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om omständigheten på vilken anspråket grundas.

10. UPPSÄGNING
Var och en av HoofTrax Travappen och Användaren har rätt att säga upp abonnemanget på tjänsterna med omedelbar verkan om;

a) den andra Parten på ett väsentligt sätt bryter mot dess villkor för användning,

b) den andra Parten på ett annat (icke väsentligt sätt) sätt bryter mot villkoren och denne inte inom 14 dagar från skriftlig begäran, vidtar rättelse av felet, eller

c) om andra Parten går i konkurs, begärs i likvidation eller det finns annan anledning att uppfatta att den andra Parten är på obestånd, eller

d) om grund för avstängning föreligger (se punkt 11 nedan).

Uppsägning skall ske skriftligen.

Användaren har inte rätt till någon återbetalning av erlagda abonnemangsavgifter om Användaren säger upp abonnemanget under avtalsperioden.

11. AVSTÄNGNING
HoofTrax Travappen har rätt att med omedelbar verkan stänga av Användaren från tillgång till HoofTrax Travappen (avaktivera Användarens tillträde till HoofTrax Travappen), om

a) Användaren efter påminnelse inte i tid erlägger eventuell abonnemangsavgift,

b) Användaren använder tjänsten på ett sätt som innebär överträdelse av HoofTrax Travappens säkerhets- och administrationsbestämmelser,

c) Användaren inte (längre) uppfyller kraven för att vara medlem,

e) Användaren på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor,

d) Användaren trots tillsägelse sprider reklam, meddelanden eller kommentarer som kan anses stötande eller mindre passande. HoofTrax Travappen förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses stötande eller mindre passande.

Agerande som utgör grund för avstängning utgör också grund för hävning av abonnemanget.
Om grund för avstängning föreligger kan Användarens konto bli avstängt utan föregående varning.

12. PERSONUPPGIFTER
HoofTrax Travappen behandlar användarnas uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998: 2004) - PUL.

HoofTrax Travappen behandlar Användarens personuppgifter för att administrera tjänsterna och prenumerationen, ge Användaren erbjudanden om nya produkter och tjänster, genomföra andra marknadsaktiviteter, samt för att utgöra underlag för HoofTrax Travappens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistiska ändamål. Personuppgifter som Användaren lämnar till HoofTrax Travappen eller som annars registreras i samband med avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av HoofTrax Travappen såväl i Sverige som utomlands.

Genom att bli medlem på HoofTrax Travappen godkänner du att få e-postutskick med branschrelaterad information och reklam. Självklart kan du när som helst avsluta ditt medlemskap och därmed ej erhålla våra utskick.

HoofTrax Travappen kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av abonnemanget.

Användaren har, förutom namnet, möjlighet att själv bestämma vilka personuppgifter, såsom kontaktinformation, som skall vara synliga för andra användare i appen.

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att bli medlem godkänner du dessa allmänna villkor och samtycker till HoofTrax Travappens behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka pesonupgifter HoofTrax Travappen har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken. För begäran om information, rättelse, etc kan du vända dig till kontakt@travappen.com.

13. TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST
Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av Örebro tingsrätt som första instans.

Registrera nytt konto